‘તને બોલવાનું નહિ’ (You Must Not Speak up) by Parul Khakkar (Original Gujarati and English translation)

By Parul Khakkar - ભલે  હો  પીર  પારાવાર, તને બોલવાનું નહિ કરે  હ્ય્યુ  ભલે  ચિત્કાર, તને બોલવાનું નહિ તને  આદેશ છે કે જીભ કાપીને મૂકી  દેજે થશે તરોયે જાય જયકાર,…