‘તારે બોલવાનું નહિ’ (You Must Not Speak) by Parul Khakkar (Original Gujarati with Hindi and English translation)

By Parul Khakkar - ભલે હો પીડ પારાવાર, તારે બોલવાનું નહિ કરે હ્ય્યુ ભલે ચિત્કાર, તારે બોલવાનું નહિ તને આદેશ છે કે જીભ કાપીને મૂકી દેજે થશે તરોયે જાય જયકાર,…